AVO Logo
Site Map | FAQ |
Alaska Volcano Observatory
Introduction | Reference Search | Glossary
You are here: Home > Library > Fumarole gases of pyroclastic flows of Bezymyannyy and Katmai volcanoes [Fumarolnyye gazy piroklasticheskikh potokov vulkanov bezymyannogo i katmai]
Fumarole gases of pyroclastic flows of Bezymyannyy and Katmai volcanoes [Fumarolnyye gazy piroklasticheskikh potokov vulkanov bezymyannogo i katmai]
Menyaylov, I. A., 1969, Fumarole gases of pyroclastic flows of Bezymyannyy and Katmai volcanoes [Fumarolnyye gazy piroklasticheskikh potokov vulkanov bezymyannogo i katmai]: in Vulkany i izverzheniya, Moscow, Izdatelstvo Nauka, p. 78-81.
URL: www.avo.alaska.edu/downloads/reference.php
Page modified: November 2, 2012 14:05
Contact Information: AVO Web Team

@alaska_avo
alaska.avo
Receive volcano updates by email: USGS VNS